ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19

คำแนะนำที่ 1

Picture 1 of 4


ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19

คำแนะนำที่ 1

Picture 1 of 4เอกสารวิชาการ

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุง
แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค
แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุง
แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สรุปมาตรการและแนวทางบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางการควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and Seal
แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK)
แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation
คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE)
การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contact tracing)
แนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ฉบับปรับปรุงใหม


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

………………………………………..

                       ด้วยโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [รายละเอียด]


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

………………………………………..

                       ด้วยโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ [รายละเอียด]EB25-63

Category : ITA

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงา

หลักฐานการประชุมชี้แจง

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

 บันทึกรายงานผลการปฎิบัติงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือตามมาตราฐานการปฎิบัติงาน

 หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

 

 


EB24-63

Category : ITA

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 1.1  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน

 1.2  หนังสือเสนอผู้บริหาร

 1.3  แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 2  รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯ

       2.1  รายงานการติดตาม ฟอร์ม  2

       2.1  รายงานการติดตาม ฟอร์ม  3

       2.2  หนังสือเสนอผู้บริหาร

       2.3  แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

   3.1 รายงานการติดตาม ฟอร์ม 3 ไตรมาส 4

   3.2 รายงานการติดตาม ฟอร์ม 2 ไตรมาส 4

   3.3 หนังสือเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 4

   3.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ไตรมาส 4

 

 

 


EB23-63

Category : ITA

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามองค์ประกอบ ในข้อ 1) ถึงข้อ 4)

         1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

         1.2 แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

                1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

                1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

                1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

                1.2.4 แผนติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ

         1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

         1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงสุพรรษา  ศรีชุ่มจิตร

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เบอร์โทรศัทพ์ : 053-689060

เติมบุญ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0043911
Visit Today : 14
Visit Yesterday : 14
This Month : 494
Total Visit : 43911
Your IP Address: 44.210.99.209