หน้าแรก

 การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [22/6/61] 

 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) [21/6/61] 

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [21/6/61] 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [21/6/61] 

 ขออนุมัติจัดตั้งชมรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ [21/6/61] 

 สรุปผลการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [21/6/61] 

 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [21/6/61] 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [21/6/61] 

 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ของโรงพยายบาลแม่ลาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 [21/6/61] 

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและงานอุบัติเหตุระดับอำเภอแม่ลาน้อย ไตรมาสที่ 3 [20/6/61] 

 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 [20/6/61] 

 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [28/3/61]

 ขอเผยแพร่เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและงานอุบัติเหตุระดับอำเภอ [22/3/61]

 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและงานอุบัติเหตุระดับอำเภอ [21/3/61]

 คำสั่งรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [15/3/61]

 หนังสือสั่งการให้ปฏิบัติตามคู่มืองานผู้ป่วยฉุกเฉิน [2/3/61]

 หนังสือสั่งการปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกัน-ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก [2/3/61]

 ขอเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกัน-ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก [2/3/61]

ขอเผยแพร่ข้อมูลงานผู้ป่วยฉุกเฉิน [2/3/61]

 ขอเผยแพร่เอกสารการออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. [26/2/61]

เพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

  ระกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุขและผู้ช่วยเหลือคนไข้  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุขและผู้ช่วยเหลือคนไข้  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)รายเดือน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณรายเดือน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 

 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 

 ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน 

 ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 

 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

 ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูจ้างเหมาบริการ เฉพาะตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 

 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการจำนวน 4 ตำแหน่ง 

เพิ่มเติม

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2561 [21/6/61]

 ขออนุญาติเผยแพร่ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [21/6/61]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนเมษายน 2561 [21/6/61]

 ขออนุญาติเผยแพร่ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2561 [21/6/61]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนมีนาคม 2561 [21/6/61]

 ขออนุญาติเผยแพร่ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2561 [21/6/61]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 [21/6/61]

 ขออนุญาติเผยแพร่ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [21/6/61]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนมกราคม 2561 [19/2/61]

 ขออนุญาติเผยแพร่ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2561 [19/2/61]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนธันวาคม 2560 [23/1/61]

 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร.1 ประจำเดือนธันวามคม 2560 [23/1/61]

 แจ้งผลการอนุมัติงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 [3/1/61]

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2560 [26/12/60]

 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [26/12/60]

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนตุลาคม 2560 [26/12/60]

 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [26/12/60]

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [26/12/60]

 ขออนุญาตเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อลงบนเว็บไซด์ ประจำปีงบ 2560 [26/12/60]

 ขออนุญาตเผยแพร่อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 [17/11/60]

 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง [1/11/60]

 ขออนุญาตเผยแพร่ แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง [1/11/60]

 อนุมัติแผนงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2561 [9/10/60]

 ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [9/10/60]

เพิ่มเติม


Scroll to Top