รายงานสถานการณ์ต่างๆ
covid-19

ข่าวสารจากโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 ขยายเวลารับสมัครรบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานบริการ

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน 

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

 ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

  ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 ประกาศรรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  

 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

เพิ่มเติม

 อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการคัดแยกประเภทผู้ป่วย (triage) แก่บุคลากรทีมดูแลผู้ป่วย พยาบาลวิชาชีพ 2566

 นายแพทย์ทศพล ดิษฐิ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำกระเช้ามาเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

 โรงพยาบาลแม่ลาน้อยเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 7 วันอันตราย 2566 

 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอนได้ติดตามนิเทศ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานให้กับสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด 

 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านวังคัน ตำบลแม่ลาน้อยได้ทำกิจกรรมเคาะประตูบ้าน แจกหน้ากากอนามัย

 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 ทั้ง 4 ชุมชนชุมชนดอยแก้ว, ชุมชนกองมู, ชุมชนร่วมใจ, ชุมชนหางบ้าน ตำบลแม่ลาน้อยได้ทำกิจกรรมเคาะประตูบ้าน แจกหน้ากากอนามัย

 จดทะเบียนคนพิการและต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการ

 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

 ตรวจประเมินจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่1ปีงบประมาณ 2566 

 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ณ บ้านแม่สะแมง-บ้านแม่ขีด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการประชวร 

 ทำบุญตักบาตรสักการะ เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 บริจาคเครื่องมือการแพทย์ 

 เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัย 

 โครงการเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย 

 โครงการ คัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงหรือด้อยโอกาส ในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2565 มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565

 จดหมายข่าวโรงพยาบาลแม่ลาน้อยออกให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

 เชิญชวนชวนแม่ลาน้อยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 และเข็ม4

 ประชุมเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ อสม.ในอำเภอแม่ลาน้อย เรื่องวัคซีน Covid-19 2564 

 กิจกรรม GREEN MARKET 2564 

 โครงการของขวัญปีใหม่ คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คน 2564 

 ซักซ้อมแผนสถานการณ์จำลองการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า2019 2564 

 ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกำหนดเสด็จทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน2563 

 สำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกำหนดเสด็จทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน2563 

 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2563 

 กิจกรรม RunForLove@79 Season IV 

 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ (พอ.สว) ณ หมู่บ้านขุนแม่ฮุและหมู่บ้านกะริคี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2563 

 บริจาคมอบถุงมือยางทางการแพทย์ 2563 

 บริจาคเครื่องมอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพและเครื่องวัดออกซิเจนในร่างกาย 2563 

 กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงและเขาวงกต ประจำปี 2563 

 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 2563 

 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2563

 กิจกรรมวันพยาบาล 2563

 กิจกรรมวันทันตสาธารณสุข 2563

เพิ่มเติม

 

บริการออนไลน์

 

 

นวัตกรรม

MOPH LINK


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงสุพรรษา  ศรีชุ่มจิตร

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เบอร์โทรศัทพ์ : 053-689060

เติมบุญ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0047804
Visit Today : 14
Visit Yesterday : 43
This Month : 1412
Total Visit : 47804
Your IP Address: 44.213.60.33