EB24-64

Category : ITA

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 คู่มือแนวปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้ัองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 

 

     

 EB22-64

Category : ITA

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

      โครงการ

 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 

 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด  “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

 รายงานการผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

 

     

 


EB21-64

Category : ITA

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

      โครงการ

 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลในหน่วยงาน

 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลในหน่วยงาน ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลในหน่วยงาน

 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

 

     

 


EB20-64

Category : ITA

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

 แนวการปฎิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

  บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการาดำเนินงานตามแนวการปฎิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปปธรรมที่ชัดเจน

  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 

     

 


EB19-64

Category : ITA

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (เป็นรูปเล่ม)

     ปกหน้า

     คำนำ

     สารบัญ

     บทที่ 1-3 (แล้วแต่กรณี)

     ภาคผนวก

     บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง (แล้วแต่กรณี)

     ปกหลัง

  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 

     

 


EB18-64

Category : ITA

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ (เป็นรูปเล่มรายงานรอบ 6 เดือน มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน กันยายน 2564) ที่มีเนื้อหาแสดงผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน

     หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

     แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามผล

      แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 6 เดือน 16 มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน 15 กันยายน 2564) 

      แบบฟอร์มที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 6 เดือน 16 มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน 15 กันยายน 2564) 

       หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 

     

 


EB17-64

Category : ITA

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม (ชื่อหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม (ชื่อหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ชื่อหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

 แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่นชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค

      แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564 

 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 

     

 


EB16-64

Category : ITA

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฎการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน (ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 63 ถึงเดือนมีนาคม 64)

 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

 Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

 

     

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงสุพรรษา  ศรีชุ่มจิตร

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เบอร์โทรศัทพ์ : 053-689060

เติมบุญ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0019837
Visit Today : 1
Visit Yesterday : 15
This Month : 116
Total Visit : 19837
Your IP Address: 54.165.57.161