โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และการวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 EB 4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ ปละระบบการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

 EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

 EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 EB 10 หน่วยงานมีแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

 EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

 EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

 EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

 EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฎิบัติในหน่วยงาน

 EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 EB 17 หน่วยงานมีแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม จริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 EB 19 หน่วยงานมีวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

 EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน       

 EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

 EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน  “ชมรม STRONG”

 EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฎิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฎิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงสุพรรษา  ศรีชุ่มจิตร

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เบอร์โทรศัทพ์ : 053-689060

เติมบุญ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0045920
Visit Today : 24
Visit Yesterday : 26
This Month : 699
Total Visit : 45920
Your IP Address: 44.221.73.157