ประวัติโรงพยาบาล

 ทำเนียบผู้บริหาร

 นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 โครงสร้างหน่วยงาน

 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 วิสัยทัศน์-พันธกิจ ค่านิยม MOPH

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

 ตารางการให้บริการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 ขั้นตอนการให้บริการ

 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง

      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

      พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535

      พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง

      พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

      ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

       พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

       พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 

 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

       พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

       พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

       พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

       ระเบียบนโยบายและคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ

       พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับยา วัตถุ และเครื่องมือการแพทย์

       พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531

       พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

       พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

       พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

       พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

       พระราชบัญญัติป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533

       พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

       ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ และ ประเภท ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 พ ศ 2562

 กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

       พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

       พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2544

       กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงสุพรรษา  ศรีชุ่มจิตร

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เบอร์โทรศัทพ์ : 053-689060

เติมบุญ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0042652
Visit Today : 9
Visit Yesterday : 17
This Month : 601
Total Visit : 42652
Your IP Address: 3.236.145.153