ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นพ.บุญถิ่น สำราญบำรุง 2524 – 2525
2 นพ.กมลพร แก้วพรสวรรค์ 2525 – 2526
3 นพ.สุเทพ วัชรปรียานันท์ 2526 – 2527
4 นพ.ชัช จันทร์งาม 2527 – 2529
5 นพ.สมเกียรติ อัครศรีประไพ 2529 – 2534
6 พญ.นัยนา นิ่มฟัก 2534 – 2535
7 นพ.ศรายุธ อุตมางคพงศ์ 2535 – 2536
8 นพ.นิยม พิสิฐพิพัฒนา 2536 – 2539
9 นพ.สราวุธ สุพรรณพิทักษ์ 2539 – 2542
10 นพ.วีระพงษ์ วนากาญจน์ 2542 – 2544
11 นพ.ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ 2544 – 2544
12 นพ.สุวิชชา จียะพันธ์ 2544 – 2553
13 นพ.บุญเลิศ สุริยบรรเจิด 2553 – 2554
14 นพ.ทศพล ดิษฐ์ศิริ 2554 – 2559
15 นพ.พิทยา หล้าวงค์ 2559 – 2561
16 นพ.บัณฑิต ดวงดี 2561 – ปัจจุบัน

Scroll to Top