ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

       โรงพยาบาลแม่ลาน้อย  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  10  เตียงโดยได้รับจัดสรรงบประมาณ  2,850,400 บาท  (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน  2523  เป็นอาคารผู้ป่วยนอกขนาด  10  เตียง และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ เดือน  พฤษภาคม  2524  โดยนายแพทย์บุญถิ่น   สำราญบำรุงเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นคนแรกในครั้งนั้น  อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการไม่เพียงพอจึงได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีสังวาลมาช่วยราชการระยะหนึ่ง  ต่อมาเมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2525  นายแพทย์บุญถิ่น  สำราญบำรุง  ได้ถึงแก่กรรม  ทำให้โรงพยาบาลแม่ลาน้อยขาดแพทย์ประจำนานถึง  6  เดือน    จนกระทั่ง   นายแพทย์กมลพร   แก้วพรสวรรค์   ซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลปาย  สมัครใจมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อยและเริ่มปฏิบัติราชการเมื่อ   16  กันยายน  2525  โรงพยาบาลแม่ลาน้อย  จึงเริ่มเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบ  และมีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  24   กุภาพันธ์  2526  เป็นต้นมา

       พ.ศ.2535  โดยแพทย์หญิงนัยนา   นิ่มฟัก   ได้ขอใช้ที่จากกรมป่าไม้  ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย  บ้านทุ่งสารภี  เพื่อทำการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ  มีพื้นที่ทั้งหมด 10  ไร่   3  งาน  22  ตารางวา  ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2540  โดยมีกำหนดเวลา30  ปี   ถึงวันที่  8  ธันวาคม  2570  ตามประกาศกรมป่าไม้  ที่  35/2540  ลงวันที่  9  ธันวาคม2540  และในปีงบประมาณ  2539  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ   เป็นจำนวนเงิน  1,204,000  (หนึ่งล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน)  ดำเนินการ แล้วเสร็จเมื่อ  30 มกราคม  2540 พ.ศ.2537   โดยนายแพทย์นิยม  พิสิฐพิพัฒนา  ทำการจักซื่อที่ดินเพิ่มจากเดิมเพื่อทำการขยายโรงพยาบาล  เป็น  30  เตียง    ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ  379,000  บาท  (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  และจากเงินบำรุงโรงพยาบาล  53,425  บาท  (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  รวมทั้งสิ้น  432,425  บาท  (สี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  ได้จัดซื่อที่ดินเพิ่มจำนวน  6 ไร่  71  ตารางวา  และในปีงบประมาณ 2539  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการขยายโรงพยาบาลจา  10  เตียง  เป็น  30  เตียง  เป็นจำนวนเงิน  31,377,000  บาท(สามสิบเอ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ดำเนินการแล้วเสร็จ  15  กันยายน  2540  และเริ่มเปิดให้ปริการ  วันที่  20  มีนาคม  2541  เป็นต้นมา


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงสุพรรษา  ศรีชุ่มจิตร

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เบอร์โทรศัทพ์ : 053-689060

เติมบุญ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0042650
Visit Today : 7
Visit Yesterday : 17
This Month : 599
Total Visit : 42650
Your IP Address: 3.236.145.153