prakad_62_9

ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

………………………………………..

                       ด้วยโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน [รายละเอียด]

Scroll to Top