EB2

Category : EB

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 คำสั่งมอบอำนาจ ผวจ.แม่ฮ่องสอน

 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่

 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 รายงานและขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

          รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน ตุลาคม 2561

          รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือ พฤศจิกายน 2561

          รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน ธันวาคม 2561

          รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน มกราคม 2562

          รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

          รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน มีนาคม 2562

          รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน เมษายน 2562

          รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน พฤษภาคม 2562

          รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน มิถันายน 2562

          รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน กรกฏาคม 2562

 รายงานผลและขออนุญาติเผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา

 ขออนุญาตเผยแพร่แนวทาการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา

 


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงสุพรรษา  ศรีชุ่มจิตร

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เบอร์โทรศัทพ์ : 053-689060

เติมบุญ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0026359
Visit Today : 14
Visit Yesterday : 27
This Month : 41
Total Visit : 26359
Your IP Address: 44.192.65.228