ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

………………………………………….

                 ด้วย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ [รายละเอียดการรับสมัคร]

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร  นักรังสีการแพทย์           จำนวน  1  อัตรา   [รายละเอียดตำแหน่ง]
Scroll to Top