ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน นักเทคนิคการแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือค้นไข้ พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นล