โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 2566สายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย