เอกสารวิชาการ

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุง
แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค
แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุง
แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สรุปมาตรการและแนวทางบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางการควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and Seal
แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK)
แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation
คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE)
การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contact tracing)
แนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ฉบับปรับปรุงใหม


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงสุพรรษา  ศรีชุ่มจิตร

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เบอร์โทรศัทพ์ : 053-689060

เติมบุญ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0032391
Visit Today : 15
Visit Yesterday : 20
This Month : 1036
Total Visit : 32391
Your IP Address: 18.232.179.5