EB6-63

Category : ITA

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โครงการ

รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงสุพรรษา  ศรีชุ่มจิตร

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เบอร์โทรศัทพ์ : 053-689060

เติมบุญ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0017582
Visit Today : 17
Visit Yesterday : 30
This Month : 741
Total Visit : 17582
Your IP Address: 3.238.95.208