รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน

ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน 

………………………………………..

                       ด้วยโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

[รายละเอียดประกาศ]

1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [รายละเอียด]

2.ตำแหน่งพนักงานบริการ [รายละเอียด]

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข [รายละเอียด]

Scroll to Top