5S_21-08-2562

                 

                            วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลแม่ลาน้อยโดย นายเอนก ทาสัก ปลัดอำเภอหัวหน้างานบริหารงานปกครองอำเภอแม่ลาน้อยเป็นประธานเปิดกิจกรรม

Scroll to Top