ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

………………………………………..

                       ตามที่ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน [ประกาศโรงพยาบาล]

          รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [เอกสารแนบท้าย]

Scroll to Top