EB18

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 ขออนุมัติโครงการต่อต้านทุจริตและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

 โครงการโรงพยาบาลแม่ลาน้อยใสสะอาดร่วมต้านทุจริต

 รูปภาพการให้ความรู้เรื่องวินัย องค์ประกอบการทุจริต

 บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลแม่ลาน้อยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

Scroll to Top