แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี

 

 แผนงานแม่และเด็ก

 แผนงานเด็กวัยเรียน

 แผนงานวัยรุ่น

 แผนงานวัยทำงาน

 แผนงานผู้พิการ

 แผนงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 แผนงานยาเสพติด

 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค

 แผนงานควบคุมโรคติดต่อ

 แผนงานพระราชดำริ

 แผนงานอาชีวอนามัย

 แผนงานGreen&clean

 

 

 แผนงาน พชอ

 แผนงาน LTC

 แผนงาน RDU

 แผนงาน EMS ICS

 แผนงาน อสม 

 แผนงาน HA

 แผนรพ.สต.ติดดาว

 แผนงานจิตเวช

 แผนงานแผนไทย

 แผนงานชันสูตร

 

 

 แผนงาน รพ.สร้างสุข

 แผนอบรมบุคลากร

 แผนงานสุขภาพบุคลากร

 แผนงานวิชาการ

 แผนฝ่ายการพยาบาล

 

 

 

 แผนงาน IT

 แผนงาน ITA

 แผนงานตรวจสอบ ควบคุมภายใน

 แผนบริหารการเงิน

 แผนงานยุทธศาสตร์

 

Scroll to Top