prakad_61_8

ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน

……………………………………………………………………..

ด้วยโรงพยาบาลแม่ลาน้อยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      จำนวน  1  อัตรา [รายละเอียดคลิก]

Scroll to Top