etda

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561

สามารถตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็ปไซต์  http://www.etda.or.th/iup  และ  www.facebook.com/ETDA.Thailand

 

Scroll to Top