ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ระดับอำเภอ ปี 2561
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่     วันที่  4  เมษายน  2561
กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

……………………………………………….

Scroll to Top