งานการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จัดอบรมให้ความรู้ การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR Basic ให้กับกลุ่มอาสาสมัครอำเภอแม่ลาน้อย

วันที่ 12 มีนาคม 2561  ทีมงานการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.แม่ลาน้อย จัดอบรมให้ความรู้ การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR Basic ให้กับกลุ่มอาสาสมัครอำเภอแม่ลาน้อย และผู้สนใจ ณ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ตามโครงการการพัฒนาระบบบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน และงานอุบัติเหตุระดับอำเภอแม่ลาน้อย 

Scroll to Top