งานการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จัดอบรมให้ความรู้ การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR Basic ให้กับกลุ่มอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่ลาน้อย

วันที่ 2 มีนาคม 2561  ทีมงานการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.แม่ลาน้อย ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย จัดอบรมให้ความรู้ การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR Basic ให้กับกลุ่มอาสาสมัครรักษาดินแดน และผู้สนใจ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย ตามโครงการการพัฒนาระบบบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน และงานอุบัติเหตุระดับอำเภอแม่ลาน้อย โดยมีว่าที่ พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี  นายอำเภอแม่ลาน้อย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีการอบรม

Scroll to Top