แจ้งผลการพิจารณาแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2561

………………………………………………………………………

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2561 และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ นั้น [รายละเอียดผลการจิจารณา]

Scroll to Top