รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2560

เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2560

…………………………………………………………….

1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [รายละเอียด]

Scroll to Top