รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 

หน่วยงานโรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

………………………………………

1. โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่ลาน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ  [รายละเอียดดังต่อไปนี้]

Scroll to Top