รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมารายเดือนจำนวน 4 อัตรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

………………………………………………..

ด้วยโรงพยาบาลแม่ลาน้อย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ [รายละเอียดการรับสมัคร]

1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้       จำนวน  2  อัตรา

1.1 พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานทันตกรรม) [รายละเอียดตำแหน่ง]

1.2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้(งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง) [รายละเอียดตำแหน่ง]

2. นักรังสีการแพทย์               จำนวน  1  อัตรา [รายละเอียดตำแหน่ง]

3. พยาบาลวิชาชีพ                จำนวน  1  อัตรา [รายละเอียดตำแหน่ง]

Scroll to Top