แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

………………………………………………………………………

          ด้วยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุมัตินำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบเเสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็ปไซต์โรงพยาบาลแม่ลาน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่กำหนดในกระทรวง กระทรวงการคลังในการควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบผูู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบ และถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป [รายละเอียดดังนี้]

Scroll to Top