เกี่ยวกับหน่วยงาน

 ประวัติโรงพยาบาล

 ทำเนียบผู้บริหาร

 นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 โครงสร้างหน่วยงาน

 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 วิสัยทัศน์-พันธกิจ ค่านิยม MOPH

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

 ตารางการให้บริการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 ขั้นตอนการให้บริการ


Scroll to Top