เกี่ยวกับหน่วยงาน

 ประวัติโรงพยาบาล

 ทำเนียบผู้บริหาร

 วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

 นโยบายการทำงาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2562

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

 PA กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

 นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 โครงสร้างหน่วยงาน

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562

 กฏกระทรวง

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

 ตารางการให้บริการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 ขั้นตอนการให้บริการ


Scroll to Top